Partners El Salvador

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades)

IM har stöttat Anades sedan starten 1989. Organisationen grundades för att stödja föräldralösa barn som förlorat sina föräldrar under inbördeskriget. I dag stödjer den kvalitativ utbildning för barn utifrån ett rättighetsperspektiv. Anades håller också utbildningar för föräldrar om att uppfostra barn utan våld, arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och håller workshops i mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet. Anades driver också en förskola som underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta.

Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto

Denna grupp arbetar för att straffbarheten för abort i El Salvador ska avverkas, och för att skydda kvinnor som anklagas för mord till följd av födsel av dödfödda barn utanför sjukhus. La Agrupación genomdriver påverkansarbete såväl nationellt som internationellt, i syfte att förändra det rättsliga ramverket och befria fängslade kvinnor. La Agrupación stödjer kvinnor genom att försvara deras rättigheter med hjälp av strategiska rättstvister.

Centro Bartolomé de Casas

Bartolomé de las Casas Center är en feministisk organisation som arbetar med utbildning, forskning och dialog för att förändra synen på maskulinitet. Arbetet sker i samarbete med kvinnorättsorganisationer och internationella organisationer. Som ett led i arbetet arbetar organisationen med lokala mansgrupper som får lära sig att reflektera och utbyta tankar kring ämnen som patriarkat, könsbaserat våld, jämställdhet och maskulinitet.

Coincidir

Coincidir är ett ungdomsnätverk för personer under 29 år, som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Nätverket grundas på övertygelsen om att SRHR är en grundläggande mänsklig rättighet för landets ungdom. Deras huvudsakliga fokus är påverkansarbete på olika nivåer inom landet, baserat på ungdomars makthavande och deltagande i allians med andra strategiska aktörer.

Colectiva Feminista

Colectiva Feminista är en feministisk civilsamhällesorganisation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Organisationen har ett brett spektrum av medlingsnivåer, från samhällsbaserat arbete med kvinnor till nationellt och internationellt påverkansarbete. La Colectiva består av en stor mängd olika nätverk och allianser av sociala rörelser, som rör sig inom såväl lokal nivå liksom nationellt och internationellt.

Fespad

Fespad är en människorättsorganisation som via lagstiftningen försöker stärka rättigheterna för utsatta grupper. De är också hängivna förespråkare och förkämpar för det salvadoranska civilsamhället. Fespad tillhör flera nationella och internationella nätverk och allianser. Via dessa arbetar de för att sprida kunskap och respekt för mänskliga rättigheter. Fespad är en av organisationerna som deltar i genomförandet av projektet Humanium Metal by IM.

Fundación Red de Sobrevivientes

Red de Sobrevivientes stödjer personer med funktionsnedsättning och deras familjer att få ökad makt över sina liv genom att stärka deras ekonomiska egenmakt. De håller kurser i jobbsökande och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande med funktionsnedsättning. Red de Sobrevivientes stödjer också lokala sparklubbar där målgruppen deltar. IM började samarbeta med gruppen 2016 och de är en av organisationerna som ingår i projektet Humanium Metal by IM.

TNT

Tiempos Nuevos Teatro (TNT) är en förening som främjar konstnärlig och sociokulturellt arbete genom att ledsaga barn, unga, kvinnor och äldre i en utbildande process, organisering och medborgardeltagande. Syftet är att förbättra deras levnadsförhållanden, såväl på individuell som kollektiv nivå. TNT har ett nära samarbete med kvinnor som fängslats till följd av nödsituationer i samband med förlossning, såväl i fängelse som efter de har befriats.