Moldavien

IMs arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap.

Utmaningar i landet

Fattigdomen är utbredd i Moldavien. Landet blev självständigt 1991, men trots en ekonomisk tillväxt brottas Moldavien fortfarande med stora politiska, ekonomiska och sociala problem.

Även om det finns lagstiftning för att tillgodose de mänskliga rättigheterna sker det övergrepp och kränkningar. Detta beror att det inte finns tillräcklig kontroll att lagar efterlevs samt en utbredd och systematisk korruption. Civilsamhällets utrymme att agera har krympt och oberoende media sätts under allt större press. Olika former av diskriminering förekommer.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor, minoriteter, äldre, hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning och intagna på institutioner hör till de grupper som är mest utsatta för kränkningar och diskriminering.

Enligt officiella siffror finns 184 500 personer med funktionsnedsättningar, varav 12 900 barn, registrerade i Moldavien men mörkertalet beräknas vara stort. Fördomarna kring fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar är omfattande. 2015 uppgav mer än hälften av de tillfrågade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ”är farliga och bör hållas åtskilda från andra” och en stor majoritet menade att dessa människor hör hemma på en statlig institution.

IMs arbete

IMs arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap. Vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer för att på såväl individuell och samhällelig som strukturell nivå åstadkomma hållbar förändring som gör Moldavien till ett land för alla, oavsett funktionsvariation.

För att uppnå förändring krävs en omfattande attitydförändring på alla nivåer. Det handlar både om att stärka individer och deras familjer för att uppnå en medvetenhet kring människors lika värde och rättigheter, och om att se till att samhället görs tillgängligt för alla. I detta arbete har IM en viktig roll i att stödja partnerorganisationer där människor med funktionsnedsättningar själva kräver förändring.

Här är några exempel på IMs arbete:

  • tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättning, exempelvis ramper.
  • yrkesutbildningar som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att komma ut i arbetslivet.
  • stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar så att de kan kräva barnens rättigheter gentemot myndigheter.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Deltar i jobbträning

Valentina Dimicenco deltog i ett jobbträningsprogram som drivs av IMs partner Eco-Razeni. Det öppnade en möjlighet för henne att bli ekonomiskt självständig, något som är svårt för personer med funktionsnedsättningar i Moldavien. Foto: Mikhail Calarasan

Löser återvinningsproblem

I Criuleni-distriktet utanför Chisinau i Moldavien finns ingen återvinningsstrategi. Konsekvenserna av detta drabbar alla invånare. IMs lokala partner WPCS har löst problemet. Genom att låta personer med funktionsvariationer hjälpa till med detta uppnår man två viktiga saker. För det första vinner de invånarnarnas respekt och bygger samtidigt sitt eget självförtroende. För det andra stärks de så att de själva kan ta steget ut på arbetsmarknaden och få en plats i samhället.