Demokrati

I ett demokratiskt samhälle respekteras alla människors lika värde och individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati. Samma gäller yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och att vara lika inför lagen.

I det Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen har FNs medlemsländer förbundit sig att verka för demokrati i världen. De grundläggande rättigheterna för både människor och civilsamhälle ska skyddas. Man ska även säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.

Den demokratiska utvecklingen i världen går åt fel håll

I många länder där den demokratiska utvecklingen under senare tid gått framåt, går den nu tråkigt nog tillbaka och så har utvecklingen sett ut sedan 2005. Civilsamhällets utrymme att verka bli allt mindre och människor får sina rättigheter kränkta (källa: freedomhouse.org).

Fredliga samhällen en förutsättning för hållbar utveckling

Det går inte att skapa en hållbar utveckling eller demokratiska samhällen i ett land eller ett område som präglas av krig och konflikt.  Krigsdrabbade länder är också de länders som har svårast att lyfta befolkningen ur fattigdom. Samtidigt är länder med fungerande demokratier de länder som är minst benägna att starta krig.

Vad gör IM för att främja demokrati?

Demokrati är en ingen passiv handling utan kräver att medborgarna tar sitt demokratiska ansvar. Vår övertygelse är att alla människor har en inneboende förmåga att kunna ta detta ansvar och på så sätt kunna påverka sin situation. Sådana initiativ kan leda till vara människor organiserar sig och tillsammans blir en starkare röst som driver på för förändring.

Många av våra insatser bygger på att stötta och stärka människor och gräsrotsrörelser så att de kan ta initiativ och driva på för hållbar förändring. Här är några konkreta exempel:

Vi anser att fredliga samhällen där människor kan leva utan rädsla för våld och övergrepp är en förutsättning för en demokratisk utveckling. Genom initiativet Humanium Metal by IM smälter vi ner beslagtagna illegala vapen och omvandlar dem till ny råvara. Metallen görs sedan tillgänglig för företag som vill skapa fredliga produkter. Intäkterna går tillbaka till samhällen som drabbas av våld och konflikter och bidrar till bland annat våldsförebyggande projekt, rehabilitering av våldsoffer samt internationellt påverkansarbete mot vapenvåld. Här kan du läsa mer om IMs arbete med Humanium Metal.

  • Rätten till mark

I många länder där vi arbetar har människor som tillhör marginaliserade grupper inte rätten till den mark de har brukat för generationer. I bland annat Nepal skor sig rika landägare på bekostnad av bönder med småskaliga jordbruk som länge saknat den demokratiska möjligheten att höja sina röster och protestera. Genom att organisera grupper av småbrukare gör våra partnerorganisationer i landet det möjligt för dem att utmana det uråldriga nepalesiska systemet och få möjlighet att få rätt till delar av marken de odlar på. Tillsammans sätter vi press på lokala makthavare att ta sitt ansvar.

  • Starka civilsamhällen

I alla de länder där vi verkar arbetar vi för starka civilsamhällen, vilket vi ser som en av de grundläggande pusselbitarna i fungerande demokratier. Civilsamhället definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. IM är en sådan organisation, precis som alla de partnerorganisationer vi arbetar med runt om i världen. Ett starkt civilsamhälle säkerställer att alla människor kan ta del av sina rättigheter och göra sina röster hörda.

Stärker rättssäkerheten

Sarmila Shresta är advokat och ordförande för JURI, en av IMS partnerorganisationer i Nepal. De arbetar bland annat för att stärka rättssäkerheten för utsatta grupper i landet, en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

Fakta om demokrati

  • Under 2019 mördades över 300 människorättsförsvarare och 39 journalister på grund av sitt yrkesutövande.
  • Demokratiindex mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Endast 13,2 % räknas som fullvärdiga demokratier.
  • En av fem av världens länder har en tillfredsställande situation när det gäller pressfrihet.

Källor: Freedom House, Demokratiindex, Reportrar utan gränser