Digital inkludering

Det senaste decenniets samhällsutveckling, mot ett alltmer digitalt samhälle, har skapat många tröskeleffekter som orsakar exkludering i samhället. Hög grad av byråkratisering och en växande digital infrastruktur har förstärkt både det språkliga och det digitala utanförskapet med effekten att redan marginaliserade grupper i samhället exkluderas ytterligare när de inte kan tillgodose sig de verktyg som den digitala utvecklingen kräver. Samtidigt är utmaningarna många kring mångfald och inkludering i arbetslivet, där segregation och diskriminering på arbetsmarknaden skapar ojämlikhet och ett större glapp för marginaliserade att komma in på arbetsmarknaden.

Projektet Digital inkludering och mångfald i arbetslivet tar sig an problemen med exkludering på flera nivåer. Genom att stärka människor i digitalt och språkligt utanförskap motverkar vi att individer hamnar utanför den digitala utvecklingen, blir marginaliserade och utan handlingskraft.  Genom att arbeta tillsammans med näringslivet kan vi lägga grunden för ett mer inkluderande samhälle och arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030 om hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. Vi har dagliga aktiviteter för digital inkludering och genomför workshops med företag för att skapa förståelse och synliggöra fördelarna med fredsbyggande och inkludering.  Projektet har sin bas i Vrigstad.

Vi tror på sektorsövergripande samarbete, därför finns kommun, näringsliv, civilsamhälle och rättighetsbärare alla representerade i projektets styrgrupp.

Våra aktiviteter är igång varje vecka – hör av dig till oss om du vill vara med, eller om ditt företag vill ta del av våra workshops.

 

Digital inkludering och mångfald i arbetslivet finansieras av Europeiska Socialfonden genom Leader Linné Småland och Sävsjö kommun.