Antirasism

IM är en antirasistisk och feministisk organisation som tar avstånd från fascistiska, rasistiska och anti-feministiska organisationer och rörelser.

Hos oss innebär antirasism att erkänna och förstå att rasism existerar, att det både har att göra med hur en agerar och bemöter andra, att det är en idé och ideologi, men också en struktur i samhället. Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela någon roll för hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har i livet.

Frihet från rasism är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för rättvisa och demokratiska samhällen. Därför arbetar IM aktivt med att utmana strukturer både inom vår egen organisation och i insatser från lokal till global nivå. IM och IM:s lokalföreningar identifierar, utmanar och bedriver insatser för att förändra rasistiskt beteende, rasistiska strukturer och rasistiska värderingar.

Vad du kan göra

Du kan delta i det antirasistiska arbetet på lokal, regional, nationell och global nivå som individ i vardagen, genom att säga ifrån när du hör något rasistiskt, genom att engagera dig i en antirasistisk organisation, eller pusha för frågan i den organisation du redan är aktiv i.

Du kan engagera dig för IMs antirasistiska arbete genom att:

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna IM får om antirasism.

Frågor och svar.

Digital inkludering

Det senaste decenniets samhällsutveckling, mot ett alltmer digitalt samhälle, har skapat många tröskeleffekter som orsakar exkludering i samhället. Hög grad av byråkratisering och en växande digital infrastruktur har förstärkt både det språkliga och det digitala utanförskapet med effekten att redan marginaliserade grupper i samhället exkluderas ytterligare när de inte kan tillgodose sig de verktyg som den digitala utvecklingen kräver. Samtidigt är utmaningarna många kring mångfald och inkludering i arbetslivet, där segregation och diskriminering på arbetsmarknaden skapar ojämlikhet och ett större glapp för marginaliserade att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer om Digital inkludering här.

Färgblind – en film om vardagsrasism

Kortfilmen ”Färgblind” belyser rasism i vardagssituationer. Arash möter vardagsrasism under några korta minuter på väg ner till frukosten på hotellet och till sist kokar han över. Filmen är skapad för att tydliggöra och synliggöra hur rasismen fungerar i vardagen, situationer som uppstår var dag. Vi vill med Färgblind skapa samtal kring rasism och antirasism i Sverige idag.

Det nya landet

Under hösten 2015 engagerade sig många när människor sökte sig hit undan krig och våldsamheter. Tusentals anslöt sig till IMs upprop Det nya landet.