Sydasien

I Sydasien arbetar vi i Indien och Nepal för att stärka kvinnors och ungdomars rättigheter och för att småskaliga bönder ska kunna bedriva hållbara jordbruk där de kan försörja sig och sina familjer. Vi motverkar diskriminering och stöttar utsatta grupper så att de kan hävda sin rätt. Vi stärker våra partners så att de kan arbeta för mänskliga rättigheter och försvara demokratiska grundprinciper. Arbetet syftar till att uppfylla flera av de Globala målen.

Utmaningar i regionen

I Sydasien bor cirka 40 procent av världens fattiga. Här finns nästan två tredjedelar av alla undernärda människor i världen och kvinnors ekonomiska och politiska inflytande är lågt. Den låga kvaliteten på utbildning i regionen är ett hinder för den ekonomiska tillväxten och gör att många unga människor fastnar i fattigdom. Extra drabbade är flickor, som riskerar att giftas bort i unga år och på så sätt berövas rätten till utbildning och därmed makten över sin egen framtid. Marginaliserade grupper som småbönder och daliter diskrimineras och behandlas illa av omgivningen och trots att det finns lagar som skyddar dem finns det i praktiken ingen som bevakar deras rättigheter.

Indien

I Indien arbetar IM bland annat med att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och fair trade-verksamhet. Vi jobbar också för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter att delta i beslutsfattande. Vi ser att utrymmet för människor att mobilisera sig och engagera sig för sina rättigheter krymper och därför består en viktig del av vårt arbete i att stärka gräsrotsorganisationer för att främja ett demokratiskt och levande civilsamhälle.

Nepal

I Nepal är barnäktenskap och tidiga graviditeter vanliga, särskilt på landsbygden eftersom fattigdomen är utbredd här. IM arbetar därför för att flickor och kvinnor ska få makten över sina kroppar och sina liv. Vi arbetar också med inkomstgenererande verksamhet, exempelvis sparlånegrupper och utbildar ungdomar för att öka deras chanser att få jobb. I vårt samarbete med gräsrotsorganisationer bidrar vi med kunskap och nätverk för att stärka det demokratiska utvecklingsarbetet.