Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till.

Det går inte att skapa en hållbar utveckling i ett land eller ett område som präglas av krig och konflikt. Våld raserar grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling, och de länder som är drabbade av krig är de länder som har svårast för att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Mål 16 betonar därför vikten av att skapa fredliga samhällen, där människor ska kunna leva i frihet från våld och lidande.

Ett av IMs främsta bidrag till Mål 16 är initiativet Humanium Metal, där beslagtagna illegala vapen smälts ner till metall, med syfte att minska tillgången till handelsvapen i konfliktområden och sätta fokus på det globala problemet med illegala vapen. Intäkterna från försäljningen av metallen går tillbaka till individer och samhällen som drabbats av det väpnade våldet och bidrar till att bygga upp hållbara strukturer.

Mål 16 betonar också att alla människor är lika inför lagen. Oavsett var du är född och vilka omständigheter du lever under så ska du ha lika tillgång till rättvisa och möjlighet att utöva inflytande i det samhälle du lever i. Du ska också ha möjlighet att ta del av dina mänskliga rättigheter, och de institutioner som finns i samhället för att tillgodose dina rättigheter ska vara inkluderande och effektiva. Det här är något som genomsyrar mycket av IMs verksamhet som civilsamhällesorganisation, både i Sverige och internationellt.

Här är några exempel på vad vi gör i enlighet med Mål 16:

  • I Sverige arbetar IM arbetar med att påverka och bevaka Sveriges makthavare så att de uppfyller de åtaganden de har förbundit sig till vad gäller integrationsarbete.
  • I Jordanien har vi varit med och bidragit till en förändring av synen på kvinnors rätt att delta i politiken, och utbildar kvinnor med funktionsnedsättning så att de kan delta i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället.
  • I Moldavien arbetar IM för egenaktivism – ett sätt att stärka självförtroendet och handlingskraften hos personer med funktionsnedsättningar. Deltagarna i aktivistgrupperna har utvecklats mycket och bland annat fått inflytande över beslut som rör deras rätt till utbildning och inkludering i arbetslivet.
  • Enligt nepalesisk lag ska jordbrukare ha rätt till delar av landet de odlar på, men så ser inte verkligheten ut. Tillsammans med partnerorganisationer i landet kämpar IM för de landlösa grupper av jordbrukare som ofta tillhör marginaliserade och tystade grupper, och sätter press på lokala makthavare att ta sitt ansvar.
  • I Zimbabwe saknar en stor del av befolkningen födelsebevis, vilket gör att de exempelvis inte får tillgång till högre utbildning och försörjningsmöjligheter. Det är också en grogrund för barnäktenskap eftersom det blir svårt att bevisa om en flicka är under eller över den lagliga gränsen för äktenskap, 18 år, när hon saknar födelsebevis. IM arbetar tillsammans med partnerorganisationer för att alla ska få tillgång till de födelsebevis de har rätt till.

Vill du läsa mer om Mål 16 hittar du mer information här.