Hur vi arbetar

IM arbetar för en värld utan fattigdom och utanförskap, för att alla ska kunna vara socialt och ekonomiskt delaktiga. Vi vill se samhällen där alla får samma möjlighet, oavsett kön, etnicitet eller funktionsvariation. Närhet, eller närvaro, är nyckelord för IM. Genom lokal närvaro och ständigt pågående analys kan IM arbeta i länder med mycket skiftande förutsättningar. Vi vet att förändring är möjlig – vi har 80 års erfarenhet av att förbättra världen!

Samarbete med partners

Partnersamarbeten utgör grunden för IMs arbete. När vi är på plats och samarbetar med lokala aktörer i våra verksamhetsländer kan vårt arbete på allvar utgå från befolkningens egna förutsättningar och rättigheter. Historiskt har begreppet hjälp till självhjälp varit centralt för IMs förhållningssätt till utveckling. Det utgår från övertygelsen om att varje människa, med tillgång till rätt verktyg, själv kan finna kraften att resa sig ur utanförskap och vara aktiv i utvecklingen av sitt liv. Det fortsätter att inspirera oss än idag och vägleder oss i stödet till våra partnerorganisationer och i valet av insatser som vi stöttar.

Rättighetsbaserat arbete

IMs verksamhet världen över utgår från individers och gruppers rättigheter och sker i samarbete med civilsamhällesorganisationer som känner sitt samhälle och människorna som lever där. Organisationernas egna prioriteringar är styrande och verksamheterna ska vara grundade i deras analys. IMs samarbete med partners bygger på ömsesidig respekt, tillit och lärande. IMs stöd är inte bara finansiellt utan omfattar också utveckling av arbetsmetoder, kapacitet och förmåga att påverka samhällsutvecklingen.

Klimaträttvisa

Klimatkrisen slår hårdast mot de allra fattigaste i världen – de människor som har bidragit minst till klimatförändringen, men som nu är mest utsatta för dess konsekvenser. När tillgång till mat, vatten och naturresurser hotas skapas social oro, konflikter och massförflyttningar, och på sikt är klimatkrisen ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

De Globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål till år 2030. Målen syftar till att uppnå fyra viktiga saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Detta är mål som IM delar och kämpar för, och vi ser att det är av yttersta vikt att vi och andra civilsamhällesorganisationer, i Sverige och världen, bevakar att våra makthavare uppfyller dessa åtaganden.

Feminism

IM synliggör strukturella orättvisor, diskriminering samt ojämlik fördelning av makt och resurser i samhället eftersom det utgör ett hinder för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. När vi arbetar feministiskt utgår vi från ett intersektionellt perspektiv, vilket synliggör sammanfallandet av de olika diskrimineringsgrunderna.

Antirasism

Hos oss innebär antirasism att erkänna och förstå att rasism existerar, att det både har att göra med hur en agerar och bemöter andra, att det är en idé och ideologi, men också en struktur i samhället. Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela någon roll för hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har i livet.