Södra Afrika

I södra Afrika arbetar vi tillsammans med partners i Malawi, Swaziland (eSwatini), Zambia och Zimbabwe. Där jobbar vi för att förbättra tillvaron för människor, bland annat genom att organisera sparlånegrupper där kvinnor får möjlighet att försörja sig och sina familjer. Vi arbetar också mot barnäktenskap och kämpar för att människor ska kunna organisera sig och kräva sina rättigheter. Arbetet syftar till att uppfylla flera av de Globala målen.

Utmaningar i regionen

En stor del av befolkningen i regionen lever i extrem fattigdom. Det kan i perioder vara svårt att få tag på mat, våldet har ökat i vissa områden och i framförallt Zimbabwe har det politiska läget skapat ett instabilt samhälle. Hiv/aids-epidemin har tagit många liv sedan 90-talet och kvar finns en till större delen yngre befolkning. Traditionella könsroller och fattigdom gör det svårt för flickor och kvinnor att ta sig fram. Att gifta bort sina unga döttrar är mycket vanligt, vilket ibland drabbar flickor så unga som tio till tolv år. Personer med funktionsnedsättningar är en annan mycket utsatt grupp i regionen.

Malawi

För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap i Malawi satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning. Flera av IMs partners arbetar med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och kvinnors rättigheter och om hur skadliga traditioner, som initiationsriter, är dåliga för hela samhället.

Swaziland (eSwatini)

Swaziland är ett av Afrikas minsta länder och kontinentens sista kvarvarande absoluta monarki.  All politisk opposition är bannlyst, men sedan 1990-talet finns det de som kräver politiska reformer och demokrati. IM jobbar för att alla medborgare ska kunna påverka situationen i sitt land utan att förlora sin frihet eller riskera sitt liv.

Zambia

Genom att påverka på alla nivåer i det zambiska samhället vill IM och IMs partnerorganisationer stärka flickor och kvinnors rättigheter. Det handlar inte bara om rätten till sin kropp – att slippa gifta sig ung, och föda barn medan man själv är barn, utan också om rätten till utbildning och försörjning.

Zimbabwe

I Zimbabwe arbetar IM tillsammans med partners för att unga människor ska få kunskap om sina kroppar, om sina rättigheter och om vikten av utbildning. Vi arbetar för att kvinnor ska ha möjlighet att försörja sig själva, trots att fördomar och förlegade strukturer gör det svårt. Stort fokus ligger också på barn med funktionsnedsättningar och deras familjer

Regionala samarbeten

IM arbetar tillsammans med partners i två regionala projekt som spänner över flera av verksamhetsländerna. Det första är ett projekt som syftar till att bekämpa barnäktenskap i hela den region som ingår i SADC (Southern African Development Community), med särskilt fokus på våra verksamhetsländer. Det andra är ett projekt som syftar till att öka utrymmet för civilsamhället – alltså att människor ska kunna organisera sig för att kräva sina rättigheter utan risk för att drabbas av våld och övergrepp.