Fair trade

Det första och övergripande målet i FNs Globala mål är att utrota all fattigdom överallt. Det är även själva kärnan i fair trade och därför ser IM det även fortsatt som ett viktigt verktyg när det kommer till att skapa hållbar förändring och utveckling.

IM har arbetat med rättvis handel sedan starten 1938 och vi var bland de första organisationer i Sverige som sålde fair trade-produkter. 2018 beslutade styrelsen av ekonomiska skäl att avveckla våra butiker. Vi fortsätter dock att stötta de producenter vi samarbetar med för att de ska nå ut till nya marknader och fler kunder.

Försörjning – nyckeln till ett bättre liv

Hjälp till självhjälp är ett arbetssätt som alltid har varit välkänt inom IM. Idag använder vi begreppet rättighetsbaserat arbete, för att beskriva samma sak. Det betyder att IM tror på att människor själva har kraften och förmågan att förändra sina liv, när kringliggande förutsättningar är på plats.

Alla människor har ett lika värde och ska ha tillgång till samma grundläggande mänskliga rättigheter. Att ha möjlighet att försörja sig är en av de viktigaste nycklarna till egenmakt och framtidstro. Därför är fair trade en viktig del i IMs arbete för en värld fri från fattigdom och utanförskap.

Mobiliserar gräsrötterna

IMs bidrag till organisationerna består både av finansiellt stöd och kapacitetsstärkande insatser, på så vis bidrar IM även fortsättningsvis med bland annat fortbildning, produktutveckling och teknisk support, vilket ger organisationerna möjlighet att växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Genom detta skapar IM möjligheter för tiotusentals kvinnor att försörja sig och stärka sin roll i samhället. Resultatet är ett bättre liv för hela familjen eftersom kvinnor nästan alltid sätter familjens bästa före sina egna intressen. Framförallt satsar kvinnor på barnen och deras utbildning.

Fakta om fair trade

Fair trade är ett handelssamarbete som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Inom WFTO,  World Fair Trade Organization följer alla medlemmar fair trades principer, oavsett om man är producent, importör eller återförsäljare. På så sätt blir hela kedjan rättvis.

IMs målgrupp är främst kvinnor och unga, och fair trade är ett bra verktyg när det gäller jämställdhetsarbete.

En studie av fair trade-organisationer (WFTO-medlemmar) visar att:

  • 92% återinvesterar vinsterna i sitt sociala uppdrag.
  • 52% leds av kvinnor (mot 9 procent i konventionella företag).
  • 51% av styrelserepresentanterna är kvinnor (mot 12 procent i konventionella företag).
  • Risken för konkurs är dessutom 4 gånger mindre, och
    85% rapporterar att de offrar ekonomiska mål för att uppnå
    sociala mål och/eller miljö, samtidigt som de ändå
    lyckas vara lönsamma.

Stärker kvinnors ställning

”När en kvinna får jobb skapar det ringar på vattnet. Hon får en starkare ställning både i familjen och i samhället och investerar i barnens utbildning mer än vad män gör.”

Sarala Sahi, fair trade-hantverkare i Nepal