Partners Malawi

The Centre for Environmental Policy and Advocacy

The Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) är en institution som förespråkar och främjar hållbar miljö och naturresurshantering med hjälp av gräsrotssamhällets engagemang i politiska processer och lokalpolitisk dialog. Detta genomförs genom att sammanlänka: a) politik och praktik, och b) beslutsfattare och lokala samhällen som påverkas av genomförandet av politiska beslut.

The Centre for Youth Empowerment and Civic Education

CYECE anordnar workshops där man diskuterar och informerar kring problem såsom skadliga sociala och kulturella sedvänjor, hiv, andra könssjukdomar och familjeplanering. IM och CYECE jobbar också för att förhindra barnäktenskap. Barnäktenskap gör att många unga flickor hoppar av skolan för att gifta sig. Tonårsgraviditeter är vanligt och var fjärde flicka i åldersspannet 15-19 är mamma. Ett annat viktigt område för CYECE är att sprida kunskap om SRHR och att involvera hela samhället, till exempel lärare, byledare, föräldrar och tjänstemän

Civil Society Education Coalition

Civil Society Education Coalition (CSEC) arbetar för att främja allas rätt till utbildning och fungerar som ett komplement till statliga insatser för ett läs-och skrivkunnigt och produktivt land genom informationsdelning, forskning och påverkansarbete. CSEC arbetar också med kapacitetsfrämjande insatser till medlemsorganisationer och andra intressenter.

Malawi Economic Justice Network

Malawi Economic Justice Network (MEJN) är ett nätverk med över 100 civilsamhällesorganisationer och samarbetspartners, som förespråkar främjandet av folkcentrerad och deltagande ekonomisk styrning i Malawi.