Barnäktenskap

Ett barnäktenskap är ett giftermål där en eller bägge parter är under 18 år. Mestadels är det flickor som drabbas. Som regel tas de ur skolan, skiljs från sin familj och tvingas föda barn medan de fortfarande är barn själva.

Mer än 700 miljoner av världens kvinnor har ingått i äktenskap som barn. Mer än var tredje, omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år när de ingick i äktenskapet. Att gifta bort barn i mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer barnäktenskap i vissa samhällen.

De flesta länder har 18 år som minimiålder för giftermål. Men i många av dessa finns det undantag i lagstiftningen. Graviditet, eller snarare grunden till denna, kan vara ett sådant undantag. Men även olika sociala normer och traditioner kan vara faktorer.

Varför förekommer barnäktenskap?

För de flesta av oss är det svårt att föreställa sig hur någon förälder kan gifta bort sitt barn. Det är sällan av illvilja det sker. Barnäktenskap praktiseras som regel i länder med helt andra normer och syn på könsrollerna, vilket är en del av problematiken.

Fattigdomen är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar ses som en ekonomisk börda och ett tidigt giftermål ses som den enda möjlig­heten för en fattig och utsatt familj att överleva. Föräldrarna tror också i många fall att flickorna får det bättre och är tryggare i äktenskap.

Barnäktenskap i Sverige

Enligt svensk lag är det förbjudet att tvinga eller pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även förberedelse till äktenskapstvång är brottsligt, liksom att lura någon utomlands för att tvinga dem in i giftermål.

2019 skärptes den svenska lagstiftningen också gällande erkännande av utländska barnäktenskap. Alla barnäktenskap underkänns oavsett om personerna haft en relation till Sverige när de gift sig eller inte. Dock kommer inga barnäktenskap som erkänts innan lagen trädde i kraft att rivas upp.

Hur arbetar IM mot barnäktenskap?

Ett av de Globala målen som en majoritet av världens ledare enats om är att avskaffa skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. IM bidrar till detta mål genom att arbeta med följande saker:

  • Fattigdomsbekämpning

Fattigdom är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar är på många håll en ekonomisk börda. Familjer som saknar mat för dagen ser en chans att få en mun mindre att mätta genom att gifta bort en dotter. I många fall får familjen dessutom ekonomisk kompensation, en hemgift, när de gifter bort en dotter. När fler människor får det bättre ställt får också många flickor det bättre.

  • Satsningar på utbildning

Utbildning är den enskilt största faktorn för att motverka barnäktenskap. Flickor som får gå i skolan gifter sig och får barn senare, och kvinnor med utbildning har större chans att försörja sig och sin familj – vilket i sin tur leder till att deras barn får gå i skolan.

  • Ökad kunskap

Oönskade graviditeter ligger bakom många äktenskap, även barnäktenskap. Därför är tillgång preventivmedel och kunskap om säker sex oerhört viktigt. I många länder är det förbjudet att göra abort, även vid våldtäkt, vilket ytterligare försvårar flickors och kvinnors situation.

  • Påverkansarbete

I de flesta länder är 18 år minimiålder för att gifta sig, men enligt en kartläggning av World policy analysis center tillåter 93 länder i världen undantag mot denna lag om föräldrarna samtycker. Det handlar alltså inte bara om lagstiftning utan om att se till att lagar efterlevs. Då krävs påverkan och opinionsbildning.

  • Förändring av attityder

De flesta samhällen där barnäktenskap är vanliga är strikt patriarkala, och traditionen bjuder att en kvinna är mannens egendom. Många mödrar har själva gift sig unga och ser inget alternativ till att gifta bort sina döttrar. IM arbetar med organisationer som på nationell och regional nivå kämpar för att förändra attityden till barnäktenskap. Genom att fler blir medvetna om barns rättigheter kan också fler kämpa mot barnäktenskap.

Joyce lämnade barnäktenskapet

Joyce Lengwe var bara 14 år när hon giftes bort. Med stöttning från IMs partner NGOCC kunde hon lämna tvångsäktenskapet. Idag är hon 20 år och tillbaka i skolan.