Förändringsteori

IM vet att förändring till det bättre är möjlig, men för att förändringen ska bli hållbar är det viktigt att den inte bara sker på en nivå. Därför arbetar IM med förändring på tre nivåer. Arbetet kan inte heller ske i ensamhet, utan kräver samarbete med partners världen över.

Det finns många olika idéer om vilket som är det bästa sättet att förändra världen och samhället. Vår idé om hur det görs på bästa sätt kallas för vår förändringsteori.
Vi tror att om vi vill få till en hållbar och beständig förändring till det bättre så måste vi kombinera tre arbetssätt. Vi talar om att vi genomför förändring genom arbete på tre nivåer.

1. På individnivå kan förändring ske när människor får förmåga och möjligheter att hävda sina rättigheter och kan ta makten över sina liv. Det kan handla om att människor med funktionsnedsättning uppvaktar politiker efter att ha fått kunskap om sina rättigheter, att en kvinna får stöd för att komma igång med en verksamhet som ger försörjning eller att en person som tvingats fly från sitt land får ett kontaktnät och kan påverka sin situation i sitt nya hemland.

2. På organisationsnivå kan förändring ske när människor går samman och organiserar sig för att fungera som en gemensam röst för utsatta människor. IMs roll i Sverige är att vara pådrivande och delta i att bygga vårt samhälle. IMs roll i det internationella arbetet är att stödja organisationer i det civila samhället så att de blir demokratiska, starka och självständiga förändringsagenter i sina länder.

3. På samhällsnivå kan förändring ske när både formella och informella strukturer som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor utmanas och förändras. Det kan gälla lagstiftning som säger att kvinnor inte får äga mark, seder som gör att föräldrar gifter bort sina döttrar tidigt eller fördomar och rasism som leder till exkludering eller direkta hot. Ett samhälle med starka institutioner och tydliga vägar för ansvarsutkrävande är en av de viktigaste faktorerna för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Det här sättet att se på, och arbeta med, samhällsförändring applicerar vi på all vår verksamhet – både i Sverige och internationellt.

För att skapa varaktig förändring krävs det att IM samarbetar med partners på alla dessa nivåer, vilket vi gör i det vi kallar för vårt partnerekosystem.

IMs insatser sker transparent och gör det möjligt för individer att ställa oss till svars, men vi måste också stärka öppenhet och ansvarsutkrävande inom de samhällen där IM verkar själva eller genom partners.

Här kan du se en film som vi har gjort om hur IM arbetar med samhällsförändring.