Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 10 är ett av de fem Globala mål i Agenda 2030 som IM, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra till.

IM arbetar för en medmänsklig värld där alla får plats. Det är även kärnan i de Globala målens ledord ”Leave No One Behind”, och mål 10 belyser vikten av att skapa ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det minskar risken för konflikter och gör det möjligt för alla människor att delta i en hållbar samhällsutveckling.

Mål 10 har en rad delmål som bland annat syftar till att minska inkomstklyftorna, utrota diskriminering, främja ansvarsfull och säker migration och att avskaffa diskriminerande lagstiftning.

Mål 10 går hand i hand med IMs arbete för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Genom att arbeta med att stärka individer, grupper och samhällen vill IM skapa en värld där alla människor ska inkluderas i det sociala och ekonomiska livet.

Här är några exempel på vad vi gör i enlighet med Mål 10:

  • I Sverige bedriver IM påverkansarbete för att myndigheter och makthavare ska ta sitt ansvar vad gäller ansvarsfull migration och väl fungerande migrationspolitik.
  • Genom att stötta sparlåneklubbar och försörjningsprojekt i Malawi bidrar IM till att stärka kvinnors, och utsatta gruppers, ekonomiska egenmakt, vilket även stärker deras roll i samhället.
  • I El Salvador arbetar IM tillsammans med olika partners för social och ekonomisk inkludering för personer som drabbats av funktionsnedsättning till följd av väpnat våld.
  • I Gaza pågår projekt där kvinnor får stöd genom bland annat psykosociala aktiviteter och fysioterapi. Syftet är att stärka kvinnornas ekonomiska egenmakt och ge dem möjlighet att delta och integreras i samhället genom att deras rättigheter tillvaratas.

Vill du läsa mer om Mål 10 hittar du mer information här.