Innovativa lösningar som ökar motståndskraften

Kärnan i IM:s klimatarbete handlar om att öka människors motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Här är några exempel:

Diversifiering av inkomster. Extremväder gör att det inte går att förlita sig på de vädercykler som styr sådd och skörd. Klimatförändringarna bidrar också till fler angrepp av skadedjur. I exempelvis Nepal förstördes förra årets risskördar i södra delen av landet av extremregn som gjorde att skördarna ruttnade bort. I år har en extrem värmebölja torkat ut marken, vilket gör att bönderna inte har kunnat så vete som de brukar på våren. I Himalaya bidrar de stigande temperaturerna och smältande glaciärerna till nya livsförutsättningar för skadedjur som förstör jordbrukares odlingar. I Malawi och Zambia har extrema skyfall i samband med cykloner (som nu kommer mycket oftare än tidigare) sköljt bort människors hem, boskap och odlingar, och under andra perioder bränns mark och grödor under omfattande torka. Människor förlorar den mat som skulle hålla familjerna vid liv under året och inkomsterna från försäljning av överskott går förlorad. IM motverkar detta genom att stötta människorna att ställa om sina verksamheter – exempelvis genom att ge ekonomiskt bidrag och teknisk kunskap för att kunna starta gris-, get- eller kycklinguppfödning eller genom att hitta alternativa grödor som klarar de nya förutsättningarna vad gäller klimat och insektsangrepp.

Hitta alternativ till storskaliga, industriella odlingar där endast en gröda odlas och där kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel måste används i stor utsträckning. Det kan handla om att driva småskaliga jordbruk enligt traditionella metoder, baserat på lokala förutsättningar och kretsloppstänkande. I bland annat Guatemala görs satsningar där urfolkens kunskaper tas tillvara. Grödorna diversifieras och metoder för att framställa ekologiska bekämpningsmedel och att kompostera lärs ut. Genom utbildningar får jordbrukare kunskaper om tekniker för att motstå klimatförändringar, om jordens bördighet, om bevattning och mycket annat, vilket gör att avkastningen blir större och den ekonomisk situationen blir stabilare.

Satsningar på inhemsk matproduktion för att garantera rätten till mat. IM stöttar småskaliga bönder, bland annat genom att skapa förutsättningar för kvinnliga jordbrukare att organisera sig, så att de kan producera livsmedel som täcker lokala behov. Genom att organisera sig får bönderna möjlighet att exempelvis få ekonomiskt stöd från lokala myndigheter samt möjlighet att ta lån till att köpa eller arrendera mark.

Lokala miljöprojekt. I Nepal pågår ett dammprojekt där lokala dammar rustas upp av bysamfälligheter. I dammarna odlas fiskar och inkomsten delas mellan bymedlemmarna. Genom att koppla bevattningsanläggningar till dammarna skapas förutsättningar för att odla ris även om regnen inte kommer som de brukar. Överskottet från varje damm bidrar sedan till att starta en ny damm i grannbyn – detta skapar hållbar utveckling, ekonomisk trygghet och förmåga att stå emot extremväder.

Ökad ekonomisk motståndskraft. Klimatförändringen orsakar förstörda eller minskade skördar och försämrade levnadsförhållanden, vilket leder till att många människor tvingas lämna sina hem och sina familjer för att arbeta på annan ort. Migrantarbetare från exempelvis Indien och Nepal tvingas att arbeta under ofta slavliknande förhållande i bland annat Mellanöstern för att kunna skicka hem pengar till sina familjer. IM arbetar för att motverka detta genom att erbjuda människor möjligheter att utbilda sig/omskola sig för att kunna hitta arbetstillfällen närmare hemmet. Exempel på detta är utbildningar inom sömnad, elektronik, olika hantverk och företagsekonomi.

Trädplanteringar – vilket minskar sårbarheten mot klimatförändringarnas effekter. Träd kan bland annat skydda odlingar mot torka och skyfall.

 

Anmäl dig till IMs nyhetsbrev