Feminism

IM är en antirasistisk och feministisk organisation som tar avstånd från fascistiska, rasistiska och anti-feministiska organisationer och rörelser.

IM synliggör strukturella orättvisor, diskriminering samt ojämlik fördelning av makt och resurser i samhället eftersom det utgör ett hinder för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. När vi arbetar feministiskt utgår vi från ett intersektionellt perspektiv, vilket synliggör sammanfallandet av de olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Alla samhällen har normer, lagar och seder som är förknippade med vad det betyder att vara man eller kvinna. Tillsammans med rådande ojämställda maktförhållanden mellan könen, begränsas ofta kvinnans:

  • Roll i beslutfattande processer
  • Tillgången till och kontrollen över resurser
  • Självbestämmande över sin kropp och hälsa
  • Ekonomiska möjligheter
  • Tillgång till sina mänskliga rättigheter
  • Rätt att inte utsättas för våld

IM arbetar för att alla människor, oavsett könstillhörighet ska ha samma rättigheter och möjligheter samt att alla ska ges samma utrymme i de sociala-, politiska och ekonomiska rummen.

Vad du kan göra

Du kan delta i det feministiska arbetet på lokal, regional, nationell och global nivå som individ i vardagen, genom att säga ifrån när du hör något diskriminerande, genom att engagera dig i en feministisk organisation, eller pusha för frågan i den organisation du redan är aktiv i.

Du kan engagera dig för IMs feministiska arbete genom att: