Jämlikhet

Alla människor ska samma rättigheter och möjligheter. Resurser och inflytande ska vara rättvist fördelade, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Ingen ska lämnas bakom eller utanför utvecklingen.

I två av de Globala målen har FNs medlemsländer förbundit sig till att se till att män och kvinnor blir jämställda och att resurser och inflytande i samhället fördelas rättvist – i ekonomisk, social såväl som politisk bemärkelse. Dessa två mål är det Globala målet 5 – Jämställdhet och det Globala målet 10 – Minskad ojämlikhet.

Jämlikhet  – en mänsklig rättighet

Att slippa utsättas för någon form av våld eller diskriminering är en mänsklig rättighet för alla, inklusive kvinnor och flickor. Jämlikhet och rättvis fördelning av resurser och inflytande, minskar inte bara risken för konflikter utan ger alla möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Allt detta är en viktig förutsättning för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Samtidigt som många länder haft en positiv ekonomisk utveckling med förbättringar på flera plan, så har också klyftorna ökat, mellan människor såväl som mellan länder.

Det finns många svåra problem som världen behöver lösa för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Inkomstklyftorna behöver minskas. Rasism, diskriminering och våld och utnyttjande av kvinnor och flickor måste utrotas. Social, ekonomisk och politisk inkludering ska vara en regel. Listan är lång.

Vad gör IM för att världen ska bli mer jämlik?

Vår verksamhet bygger på övertygelsen om att alla har en inneboende förmåga att kunna påverka sin situation. Vi tror också på kraften av att människor organiserar sig och försöker göra saker tillsammans. Det skapar snöbollseffekter som kan driva på för förändring.

Många av våra insatser handlar om att stötta och stärka människor, grupper och gräsrotsrörelser så att de känner modet, styrkan och tilltron att ta initiativ och skrida till handling. Här är några konkreta exempel:

  • Arbete mot barnäktenskap

Fattigdomen är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar ses som en ekonomisk börda och ett tidigt giftermål ses som den enda möjlig­heten för en fattig och utsatt familj att överleva. Föräldrarna tror också i många fall att flickorna får det bättre och är tryggare i äktenskap. Att giftas bort som barn är ett övergrepp, både mentalt och fysiskt. På lång sikt förhindrar det flickans utveckling och möjligheter att få en jämlik roll i samhället. Vi arbetar därför mot barnäktenskap på flera nivåer, bland annat genom påverkansarbete mot myndigheter men också genom att organisera kvinnogrupper som arbetar aktivt i lokalsamhällena för att motverka företeelsen. Vi arbetar också med att underlätta för flickor som varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan. Här kan du läsa mer om IMs arbete mot barnäktenskap.

  • Kamp för kvinnors rättigheter

Tillsammans med lokala organisationer arbetar vi i alla våra verksamhetsländer för att kvinnors rättigheter ska respekteras. Exempelvis arbetar vi i Guatemala för att mayakvinnorna, som lever i ett samhälle som präglas av traditionella machoideal och våld, ska få en starkare roll i samhället. Det gör vi bland annat genom att hålla i workshoppar kring jämställdhet och könsrollers inverkan på samhället. Här är männen viktiga deltagare eftersom de måste bli en del av lösningen.

  • Utbildning i SRHR-frågor

I ett flertal länder samarbetar vi med organisationer som utbildar ungdomar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I många länder är ämnet tabu och kunskaperna närmast obefintliga, vilket ofta leder till barngraviditeter och sexuellt utnyttjande av flickor och kvinnor. Genom utbildningar ökar vi ungdomars medvetenhet om sina rättigheter, exempelvis rätten till sin egen kropp och sexualitet, samt ökar kunskapen om preventivmedel. Med den nya kunskapen kan ungdomarna organisera sig och påverka beslut som rör dem.

 

Mozeh lyser av självförtroende

Mozeh Fraihat säger att IMs partnerorganisation Arab Women Organization stärkt henne och gett henne självförtroendet att skapa förändring.

Erida fick juridiskt stöd

Erida Mausauri fick sin mark stulen av en granne. Med stöd och hjälp av IMs partner Wolrec fick hon den tillbaka. Idag kan åter försörja sin familj.

Fakta om jämlikhet

  • Den rikaste procenten i välden äger 44 procent av världens förmögenhet.
  • De tio rikaste miljardärerna är tillsammans mer förmögna än de flesta länder.
  • Inget land har uppnått fullständig jämställdhet mellan könen.
  • Flickor är överrepresenterade bland jordens allra fattigaste.

Källor: Credit Suisse Global Wealth Report, Forbes, FN-förbundet