IMs stadgar

IMs stadgar reviderades vid IMs nationella årsmöte 2019.

§1 Ändamål

IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner är en svensk idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. IMs uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla former av diskriminering.

§2 Organisation

2:1 Nationell nivå
IMs verksamhet leds av den nationella styrelsen med det nationella årsmötet som högsta beslutande organ.

2:2 Lokal nivå
IM är lokalt organiserat i lokalföreningar som är egna juridiska personer. Lokalföreningarna leds av den lokala styrelsen med det lokala årsmötet som högsta beslutande organ. För att bli knuten till IM ska nybildad lokalförening anta organisationens stadgar samt godkännas av den nationella styrelsen.

§3 Medlem

Var och en som delar IMs värdegrund och som betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställer blir medlem i organisationen.

Medlemskapet är individuellt och innebär ett ställningstagande för IMs ändamål och värdegrund.

Medlemmar tilldelas automatiskt tillhörighet till den lokalförening som finns närmast bostadsorten. En medlem kan göra ett aktivt val att flytta sitt medlemskap till annan lokalförening.

Medlemskap är en förutsättning för att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom IM, undantaget revisorer och revisorssuppleanter. Medlemskap krävs även för att kunna väljas som ombud till det nationella årsmötet.

Medlem som har ett anställningsförhållande till Individuell Människohjälp kan inte samtidigt inneha förtroendeuppdrag inom IM, varken nationellt eller lokalt.

Medlemskapet gäller kalenderårsvis. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap, innan årsskiftet, meddelar detta till den nationella eller lokala styrelsen. Medlemsavgift som avser nytt medlemskap och som betalas efter den 15 september gäller även för nästkommande år.

Medlem som bryter mot IMs stadgar, motverkar IMs syften eller på annat sätt allvarligt skadar organisationen kan efter hörande, uteslutas av den nationella styrelsen. Utesluten medlem får ej delta i någon verksamhet som genomförs i IMs namn. Skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen ska översändas till berörd person. Den som blivit utesluten kan ansöka hos den nationella styrelsen om återinträde i IM.

§4 Nationellt årsmöte

Det nationella årsmötet, som är IMs högsta beslutande organ och består av
ombud från lokalföreningarna, ska äga rum varje år före maj månads utgång. Datum och plats för det nationella årsmötet, tillsammans med propositioner från den nationella styrelsen, ska meddelas lokalföreningsstyrelser, nationella revisorer samt nationell valberedning senast den 30 november. Kallelse till det nationella årsmötet ska, tillsammans med årsmöteshandlingar, finnas tillgängligt på IMs hemsida senast fyra veckor före årsmötet.

a) Det nationella årsmötets dagordning ska innehålla:

• Val av årsmötesfunktionärer
• Godkännande av arbetsordning för mötet
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande om årsmötet blivit behörigen utlyst
• Godkännande av föredragningslistan
• Den nationella styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för den nationella styrelsen
• Behandling av propositioner och motioner
• Val av nationell styrelse, revisorer och valberedning
• Fastställande av medlemsavgift
• Arvoderings- och ersättningsregler för förtroendevalda
• Övriga årsmötesfrågor

b) Medlemmar och lokalföreningar har rätt att lämna in motioner till det nationella årsmötet. Motioner ska vara den nationella styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet och ska beredas av den nationella styrelsen.

c) Ombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt på det nationella årsmötet. Övriga närvarande medlemmar har yttranderätt. Styrelsen har, med en gemensam röst, har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i fråga om den nationella styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och inte heller vid val av styrelsemedlemmar och revisorer. Röstning får ej ske genom fullmakt.

d) Ombudsfördelningen till det nationella årsmötet baseras på antalet betalande medlemmar per lokalförening vid slutet av föregående år. Varje lokalförening tilldelas ett ombud i grund. Övriga ombudsplatser fördelas enligt fördelningsmodell som beslutas av årsmötet. Maximalt finns 65 ombudsplatser, exklusive styrelsens röst.

e) Det nationella årsmötet är beslutsmässigt när minst hälften av de valda ombuden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för frågor som regleras i § 10. Om votering uppstår och en fråga får lika antal röster avgörs frågan genom lottning. Vid val ställs valberedningens förslag inledningsvis mot avslag. Vid personval ska omröstningen, om någon begär det, vara sluten.

4:1 Extra nationellt årsmöte
Extra nationellt årsmöte kan begäras av den nationella styrelsen, IMs revisorer eller om hälften av lokalföreningarna begär det. Ombudsfördelingen vid det extra nationella årsmötet är samma som vid föregående ordinarie nationellt årsmöte. Vid extra nationellt årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som mötet utlysts för att behandla. Kallelse ska utsändas senast två veckor efter framställningen. Extrainsatt årsmöte måste ske inom tre månader från framställningen.

§5 Lokalförenings årsmöte

Årsmötet, som är lokalföreningens högsta beslutande organ, ska äga rum varje år före den sista februari. Lokalföreningens medlemmar ska kallas genom IMs informationskanaler minst fyra veckor före årsmötet.

a) Årsmötets dagordning ska innehålla:

 • Val av årsmötesfunktionärer
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen
 • Föredragning av verksamhetsplan och budget
 • Behandling av propositioner och motioner
 • Fastställande av styrelsens storlek
 • Val av styrelse, revisorer och valberedning
 • Val av ombud till det nationella årsmötet
 • Övriga årsmötesfrågor

b) Medlemmar i lokalföreningen har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motioner ska vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast två veckor före lokalföreningens årsmöte.

c) Alla medlemmar i lokalföreningen har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid lokalföreningsårsmötet. Styrelsemedlem har inte rösträtt i fråga om lokalföreningsstyrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och inte heller vid val av styrelsemedlemmar och revisorer.

5:1 Inlämning av uppgifter till den nationella styrelsen
Lokalföreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse ska lämnas in till den nationella styrelsen senast vid utgången av mars månad. IMs auktoriserade revisorer kan på den nationella styrelsens uppdrag granska förvaltningen inom en lokalförening.

5:2 Extra årsmöte i lokalföreningen
Lokalföreningens styrelse kan på eget initiativ kalla till extra årsmöte. Om en tredjedel av föreningens medlemmar eller lokalföreningens revisorer begär det, ska extra årsmöte sammankallas. Kallelse ska då utsändas senast två veckor efter framställningen och genomföras senast fyra veckor efter att kallelsen skickats. Vid extra årsmöte i lokalföreningen får endast sådana ärenden förekomma som mötet är utlyst för att behandla.

§6 Styrelse

6:1 Den nationella styrelsen
IMs arbete leds av den nationella styrelsen. Den består av en ordförande och fem till sju ledamöter, jämte en till tre suppleanter. Mandattiden är två år för ledamöter och suppleanter och ett år för ordföranden. En person kan vara styrelsemedlem högst åtta år i följd. En ledamot som under perioden blir vald till ordförande kan vara ordförande i högst åtta år i föjd och vara styrelsemedlem i högst tolv år i följd. Den nationella styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade i styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. De anställda medarbetarna har rätt att utse en representant som utan rösträtt adjungeras till styrelsens sammanträden. Den nationella styrelsen har sitt säte i Lund.

6:2 Den nationella styrelsens uppgift
Den nationella styrelsens uppgift och ansvar är att:

 • Säkerhetsställa att organisationen i sitt arbete följer ändamål och värdegrund uttryckta i stadgar och styrdokument
 • Verka för IMs utveckling
 • Ha tillsyn över samtliga av IMs arbetsområden
 • Leda förvaltningen av IMs verksamhet
 • Säkerhetsställa att beslut från det nationella årsmötet verkställs

6:3 Lokalföreningsstyrelse
Lokalföreningsstyrelsen består av ordförande, kassör samt eventuella övriga ledamöter och suppleanter. Antalet ledamöter och eventuella suppleanter ska fastställas av lokalföreningens årsmöte. Ordförande väljs på lokalföreningsårsmötet, övriga poster regleras inom lokalföreningsstyrelsen på konstituerande styrelsemöte. Lokalföreningsstyrelsen är beslutsmässig om ledamöterna kallats minst en vecka i förväg och fler än hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande.

6:4 Lokalföreningsstyrelsens uppgift
Lokalföreningsstyrelsens uppgift och ansvar är att:

Ansvara för att lokalföreningens arbete följer IMs ändamål och värdegrund uttryckta i stadgar och styrdokument

Ansvara för lokalföreningens ekonomi

Ansvara för lokalföreningens verksamheter

Rekrytera medlemmar

Lokalföreningsstyrelsen företräder lokalföreningens medlemmar och är remissinstans till den nationella styrelsen.

§7 Valberedning

7:1 Nationell valberedning
Valberedningen består av fyra till sex ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden är två år. En person kan vara ledamot högst åtta år i följd. Valberedningens uppgift är att förbereda val till den nationella styrelsen och nationella revisorer. Valberedningen förbereder även frågan om arvodering och ersättningsregler för förtroendevalda inför det nationella årsmötet. Medlemmar och lokalföreningar har rätt att nominera kandidater till den nationella styrelsen. Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda
senast fem månader före det nationella årsmötet. Nomineringar kan lämnas senare samt under det nationella årsmötet men hamnar då utanför valberedningens beredning. Valberedningens förslag sänds ut tillsammans med handlingarna senast fyra veckor före det nationella årsmötet.

7:2 Lokal valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda de val som ska ske vid lokalföreningens årsmöte. Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en ska utses till sammankallande. Mandattiden är ett år. Valberedningens förslag till val av styrelse inklusive styrelsens storlek, revisorer och ombud till det nationella årsmötet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före mötet.

§8 Verksamhetsår

IMs verksamhets- och räkenskapsår är tiden 1 januari–31 december.

§9 Revision

9:1 Nationell revision
IMs årsredovisning ska granskas av revisorer. Revisorsgruppen ska bestå av två ordinarie revisorer och två suppleanter. En ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserade revisorer och de övriga förtroendevalda. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse och en ansvarsfrihetsrekommendation till årsmötet. Om en förtroendevald gravt misskött sitt uppdrag kan en misstroendeförklaring väckas. En sådan ska behandlas om revisorerna, eller hälften av lokalföreningarna, så begär.

9:2 Lokalföreningens revision
Lokalföreningens årsredovisning ska granskas av en revisor. Revisorsgruppen ska bestå av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse och en ansvarsfrihetsrekommendation till årsmötet.

§10 Stadgeändringar

För ändring av stadgarna fordras beslut med två tredjedels majoritet vid det nationella årsmötet. Besluten gäller efter avslutat årsmöte. Undantag gäller för ändring av § 1, § 10 och § 11. För ändring av § 1 och § 10 krävs beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie nationella årsmöten. Regler för ändringar av § 11 regleras i paragrafen.

§11 Upplösning

11:1 Upplösning av IM
För upplösning av IM krävs, efter beredning av den nationella styrelsen, beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande nationella årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte.
Det måste vara minst två månader mellan besluten. IMs tillgångar ska då överlåtas till en organisation som delar IMs ändamål och värdegrund enligt § 1.

11:2 Nedläggning av lokalförening
Lokalförening kan läggas ner efter beslut av två på varandra följande möten varav minst ett är ordinarie årsmöte. En lokalförening kan endast upplösas om detta varit utsänt till alla medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet. Upplöses en lokalförening tillfaller eventuella tillgångar IM nationellt.

Dessa stadgar antogs av IMs årsmöte 2019.