IM:s historia

Den rörelse som så småningom fick namnet IM, Individuell Människohjälp, är resultatet av mod, handlingskraft och ett mycket starkt patos hos en ung kvinna.

När IM grundades av Britta Holmström 1938 var det som en reaktion mot den tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Den 1 oktober, samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien, fick hon en vision som drev henne att lämna tryggheten i Sverige och ge sig ut i kamp för alla människors lika värde och rättigheter.

Hela människans behov

Den apati hon mötte bland kvinnorna i ett flyktingläger blev utgångspunkten för den hållning som fortfarande kännetecknar IM – att se hela människan med alla hennes behov. Mat, medicin och kläder räcker inte för att stärka människors handlingskraft och framtidstro. Att bli sedd som individ, känna delaktighet och att ha något att sysselsätta sig med är minst lika betydelsefullt.

Religionsfrihet en grundläggande princip

IM:s strävan var tidigt att motverka de repressiva och totalitära ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa – nazism, fascism och stalinism – och att ge stöd åt de stora flyktinggrupper som fanns i Europa under och efter kriget; en strävan som alltjämt präglar IM:s arbete. Mot de totalitära ideologiernas förtryck och exkluderande idévärld betonade IM istället varje människas enskilda värde. Fastän IM:s grundare var djupt troende kristen, och organisationens identitet från början var trosbaserad, syftade arbetet aldrig till omvändelse till kristendomen. Religionsfrihet har alltid varit, och är fortfarande, en vägledande princip inom IM.

Årtal i IM:s historia

1938: 1 oktober 1938. Britta Holmström får sin vision och organisationen med namnet Praghjälpen föds.

1939: Organisationen byter namn till Inomeuropeisk Mission, IM.

1945: Den gamla prästgården i Vrigstad ställs till IMs förfogande och polska krigsflyktingar erbjuds en fristad.

1946: Biståndsarbete inleds i Wrzeszcz i Polen.

1947: Schwedenheim i Hannover invigs.

1952: IM startar verksamhet för flyktingar i Barack 8 i Österrike.

1964: IM tar emot tolv unga tibetanskor på Strand och ett långt samarbete med tibetaner i exil inleds.
1965: IM:s styrelse beslutar att inleda biståndsarbete i Mellanöstern.
1966: Organisationen byter namn till IM, Individuell Människohjälp.
1970-talet: IM etablerar kontor i Indien. Först i Dehli men efter en kort tid flyttar kontoret till Dehradun där det finns än idag. Inledningsvis handlade IM:s arbete i Indien enbart om stöd till tibetaner i exil.
1985: IM startar biståndsprojekt i Zimbabwe.
1990: IM inleder arbete i Rumänien och El Salvador.
1992: IM:s grundare Britta Holmström avlider.
2005: IM startar verksamhet i Moldavien.
2006: IM startar verksamhet i Malawi.
2008: IM öppnar kontor i Kathmandu, Nepal efter att tidigare ha administrerat stöd till och samarbete med organisationer i Nepal från kontoret i Indien.
2013: IM får ramavtal med Sida.
2016: IM skriver avtal med partnerorganisationer i Zambia och Libanon.

En ung kvinnas mod

Britta Holmström var bara 27 år när hon lade grunden till dagens IM genom att grunda det som då kallades Praghjälpen för att kämpa mot förtryck och förföljelser.

IM 80 år

2018 firade IM 80-årsjubileum vilket vi uppmärksammade genom att resa bakåt i tiden för att leta upp personer som deltagit i vår verksamhet för länge sedan. Vi ville få svar på frågan om vi gjort någon nytta på lite längre sikt.