Giva Sveriges kvalitetskod

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade Giva Sverige (tidigare FRII) en kvalitetskod som lanserades 2007. Giva Sveriges medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Giva Sveriges kvalitetskod ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering.

Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Alla som är medlemmar i Giva Sverige ska på sin hemsida publicera nedanstående dokumentation som är kopplad till kvalitetskoden:

IMs stadgar

Senaste protokoll från högsta styrande organ

Information avseende ersättning till högste tjänsteman

Styrande dokument som reglerar placering av kapital

Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverkar oegentligheter

Organisationens system för att möjliggöra anonyma anmälningar

Styrande dokument som reglerar organisationens insamlingsarbete

Integritetspolicy

Uppförandekod

Effektrapport

Årsredovisning – verksamhetsberättelse