Nio hinder och 150 förslag på lösningar

Sverige har antagit FNs barnkonvention som lag. I artikel 31 betonas vikten av att tillhandahålla lika möjligheter till fritidsverksamhet för alla barn.

Med tanke på de fysiska, psykiska och sociala effekterna som deltagandet i en fritidsaktivitet har är det en viktig lag för Sveriges unga, men tyvärr existerar den inte i praktiken. I IMs rapport presenteras 150 förslag för hur vi kan öka inkluderingen i fritidslivet och säkerställa barnens rätt till en aktiv fritid.

Ladda ner rapporten här!

Det är lika många flickor som vill delta i en idrottsförening som pojkar, och nyanlända anger samma skäl till att börja som etablerade svenskar – ändå skiljer sig deltagandet åt markant, beroende på faktorer som kön, ekonomi och hur länge en bott i Sverige.

Genom projektet Aktiv Fritid (2016­–2019) matchade IM 235 nyanlända unga i Helsingborg med volontärer, som gav de unga och deras föräldrar praktiskt stöd för att påbörja önskad aktivitet. De förberedde ett provtillfälle och följde dem till aktiviteten så många gånger som de behövde för att känna sig trygga att fortsätta på egen hand. Insatsen gav effekt. Vid uppföljning efter 4–12 månader var 83% fortsatt aktiva.

Projektet gav en god förståelse för vilka hinder som unga kan möta i sin strävan efter att påbörja en aktivitet. De kan beskrivas som filter, som vart och ett måste ligga i linje för att den unge ska kunna börja och fortsätta på sin aktivitet. Om förutsättningarna för ett enda ligger fel kan deltagandet bli en omöjlighet.

När vi intervjuade aktörer från hela landet samt projektets ungdomar och föräldrar för att bredda vår förståelse, framkom det erfarenheter av hindren, men i samtal efter samtal också beprövade och nytänkande lösningar för att överkomma dem. Alla dessa lösningar sammanställdes, tillsammans med förslag på vilka aktörer som kan genomföra dem, vilket resulterade i rapporten ”Nio hinder och 150 förslag på lösningar”.

Rapporten riktar sig till alla som vill öka sin förståelse för vad som orsakar ojämlikheten inom fritidslivet och vad som kan göras för att bryta den och öka inkluderingen.

Du är varmt välkommen att ladda ner rapporten och att dela den med andra intresserade. För att beställa tryckta exemplar, vänligen skicka ett e-post till peter.lindqvist@imsweden.org.