Integration och jämställdhet genom sysselsättning

21 nov, 2018 | Okategoriserat
Tillsammans med Ikano Bank startar IM ett projekt i Herrgården i Malmö för att stärka kvinnors handlingskraft. I projektet kommer kvinnorna att få stöd att ta sig in i det svenska arbetslivet genom bland annat coachning och mentorskap.

Herrgården som ligger i Rosengård, Malmö, är ett av de områden i Sverige som har stora sociala utmaningar. Mer än 80 procent av befolkningen har utländsk bakgrund, utbildningsnivån är lägre än i övriga Malmö och den disponibla inkomsten är lägre än genomsnittet för kommunen. IM, tillsammans med Rädda Barnen, driver sedan 2013 ett samverkansprojekt som ska hantera utmaningarna och stärka den sociala hållbarheten i området.

Vad innebär projektet?

I projektet har kvinnors sysselsättning identifierats som
en nyckelfråga, och nu startar IM ett nytt treårigt projekt med namnet Kvinnokraft.
– Kvinnor här i Herrgården står ofta utanför arbetsmarknaden vilket leder till utanförskap och bidragsberoende. Tyvärr innebär det också att kvinnornas barn, framförallt flickorna, saknar kvinnliga förebilder när det gäller yrkesliv och studier – och då förs utanförskapet vidare. Sysselsättning ger inte bara kvinnorna en inkomst, utan även ett
utökat socialt liv och större socialt anseende, berättar Aldijana Tanovic, projektledare för Kvinnokraft.

Projektet kommer att drivas på samma sätt som IM arbetar med kvinnogrupper internationellt – alltså genom att stärka kvinnornas handlingskraft utifrån deras egna behov och förutsättningar.

– IMs roll är att vara lyhörd och stöttande. Kvinnorna ska tillsammans skapa en gemenskap där de känner sig trygga och stöttar och lyfter varandra, säger Aldijana. I projektet som drivs tillsammans med Ikano Bank ska kvinnor på Herrgården erbjudas vägledning, coachning, nätverk, studiebesök och hjälp med att hitta mentorer i yrkeslivet. För att även påverka de sociala strukturerna runt kvinnorna och underlätta för dem att ta steget in i arbetslivet kommer träffar tillsammans med anhöriga att arrangeras.
– Tanken är att inkludera kvinnornas familjer i projektet,
på kvinnornas villkor. De får själva bestämma när och hur övriga familjen ska involveras. Förhoppningen är att kvinnorna då fortsätter att få stöd även i hemmamiljön och utanför projektet, förklarar Aldijana.

Projektet bygger på möten och kunskap och Ikano Bank och dess medarbetare spelar en viktig roll. Det kommer att arrangeras föreläsningar om arbetslivet i Sverige och om att vara yrkesarbetande kvinna i Sverige. Ikanos medarbetare kommer också att erbjudas att bli mentorer
till deltagare i projektet.
– Genom detta får kvinnor i Herrgården tillgång till nya nätverk och projektet bidrar direkt till ömsesidig integration. En sidoeffekt är att Ikanos medarbetare engageras i integrationsfrågor i stort, avslutar Aldijana.