IM:s årsmöte 2023 hölls digitalt i år. Foto/skärmdump: Erik Törner/IM

50-tal ombud deltog på IM:s årsmöte 2023

16 maj, 2023 | Årsmöte
Den 13 maj höll IM digitalt årsmöte, det 78:e årsmötet i ordningen, sedan Britta Holmström för 85 år sedan tog initiativ till IM. Ett 50-tal ombud från IM:s elva lokalföreningar deltog tillsammans med nationella styrelsens ledamöter, valberedning och övriga deltagare samt medarbetare.

Under pandemin höll IM digitala årsmöten 2020 och 2021, vilket öppnade för möjligheten att göra detta även framåt. Efter en motion till årsmötet 2021 togs beslut om att vart annat årsmöte ska vara digitalt. 2022 hölls årsmötet i Lund, i år var det därför dags att ses digitalt igen.

I år prövades ett nytt upplägg för årsmötet genom att bryta ut påverkanstorget från själva årsmötesdagen. Ombud, ledamöter från nationella styrelsen samt andra medlemmar träffades digitalt 2,5 timme måndag före årsmötet och diskuterade de beslutsärenden som kommit in till årsmötet. Under veckan fanns det sedan möjlighet för ombuden att lägga nya yrkanden (förslag) på de olika beslutspunkterna.

Till årsmötet fanns det fyra propositioner (förslag från styrelsen). Ombuden röstade för den omskrivning av IM:s portalparagraf i stadgarna, som styrelsens förslagit. Det innebär att vi tar bort att vi jobbar ”genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling” och istället säger att vi arbetar ”såväl globalt som i Sverige /…/ huvudsakligen i partnerskap med andra organisationer”.

Ett nytt beslut, som bekräftar årets beslut om att ändra i IM:s stadgar, krävs för att ändringen ska gå igenom. Detta beslut fattas på årsmötet 2024.

Tidigare årsmötesbeslut upphävdes

Ett årsmötesförslag handlade om att slå fast att ”IM är en antirasistisk och feministisk organisation” och samtidigt upphäva delar av årsmötesbeslutet från 2014, det vill säga skrivningen ”att IM inte i någon form samarbetar med Sverigedemokraterna och andra rasistiska och fascistiska organisationer.”

Styrelsen argumenterade att skrivelsen om samarbete kan leda till problem när ett rasistiskt parti fått stort inflytande i både kommuner, regioner, riksdag och regering vilket kräver att IM även kan behöva föra samtal med Sverigedemokraterna.

Beroende på hur man definierar rasistiska och fascistiska organisationer kan skrivelsen också ställa till problem i flera andra verksamhetsländer, där denna typ av organisationer finns vid makten.

IM Stockholm yrkade att behålla skrivningen från 2014 men ta bort ordet ”Sverigedemokraterna”. Årsmötet röstade dock för styrelsens förslag och slog därmed fast att IM är en antirasistisk och feministisk organisation men utan ytterligare specificering.

Elin Anna Labba föreläste på årsmötet.

Den del av årsmötesbeslutet från 2014 som specificerade att vi inte skulle samverka med bland annat Sverigedemokraterna upphävdes.

Årsmötet beslutade också om hur ombuden till årsmötet 2024 ska fördelas samt att medlemsavgiften även framåt ska vara 100 kr, men kunna sänkas i samband med kampanjer

Ja till förslag om mångfaldspolicy

Aktiva inom IM Young, verksamhet inom IM Malmö, hade i en motion (förslag från medlemmar) yrkat på att IM ska ta fram en mångfaldspolicy eftersom ”Mångfald inom en organisation är essentiellt för att visa upp en rättvis representation av samhället och för att utveckla en inkluderande organisationskultur”. Årsmötet röstade ja till förlaget med tillägget att ”bjuda in företrädare för medlemsrörelsen” i arbetet.

Valberedningen hade lagt fram ett förslag om nya principer för arvodering av styrelseordföranden, vilka innebär att en ordförande i arbetsför ålder kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till ett belopp som motsvarar en arvoderad riksdagsledamot, medan en pensionerad ordförande får ersättning motsvarande ett prisbasbelopp. IM Stockholm hade i ett tilläggsyrkande föreslagit att nivån istället ska vara densamma oavsett ålder, vilket ombuden avslog.

Temat för årsmötet var klimaträttvisa och dagen inleddes med en föreläsning av den Augustprisade författaren, journalisten och IM-pristagaren Elin Anna Labba, som berättade om hur det är att leva i en renskötande familj i en tid av klimatförändringar.

Till styrelsen skedde två nyval. Bahman Pourjanaki, IM Göteborg, valdes in som ny ledamot och Magnus Falklöf, IM Stockholm som ny suppleant. Gabi Björsson valdes enhälligt om som ordförande. Årsmötet 2024 kommer att hållas i Göteborg.

Text: Hanna Ekblad och Anna Ljunggren