Årsmöte IM Stockholm

Hej,

Välkommen till digitalt årsmöte torsdagen den 17 februari 2022 kl. 18.00. Anmälan till årsmötet via Microsoft Teams görs senast den 15 februari till stockholm.lf@imsweden.org. Länken till Teams-mötet kommer att skickas till alla som har anmält sig.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan runt den 10 februari. Du hittar dem här: https://www.imsweden.org/om-im/var-organisation/medlemsorganisationen/lokalforeningar-och-lokalgrupper/lokalforening-stockholm/

Årsmöteshandlingarna innefattar dagordning, verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2021, verksamhetsplan med budget för 2022 och presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

Alla är välkomna att delta på årsmötet men det är endast du som är medlem som har rösträtt. Tänk därför på att betala din medlemsavgift för 2022 innan årsmötet. Du kommer att få ett inbetalningskort i brevlådan under januari månad.

Önskas ytterligare information går det bra att skicka mail till lokalföreningen på stockholm.lf@imsweden.org.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 februari via mail enligt ovan.

Varmt välkommen!

Styrelsen IM Stockholms lokalförening

Dagordningen

 • 1 Val av årsmötesfunktionärer – justerare tillika rösträknare
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Fastställande om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • 4 Godkännande av föredragningslistan
 • 5 Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 9 Föredragning av verksamhetsplan och budget
 • 10 Behandling av propositioner och motioner
 • 11 Fastställande av styrelsen storlek
 • 12 Val av ordförande
 • 13 Val av ledamöter
 • 12 Val av revisorer
 • 13 Val av valberedning
 • 14 Val av ombud till det nationella årsmötet
 • 15 Övriga årsmötesfrågor

 

feb
17
17 feb, 2022 18:00 - 19:30
Digitalt via Microsoft teams